Therapie

Renee Brons werkt vanuit de cognitieve gedragstherapie. Deze effectieve behandelmethode is goed toepasbaar bij mensen met autisme en bijkomende psychische problematiek.

Volwassenen vanaf 18 jaar met een autisme spectrum stoornis kunnen in de praktijk terecht  voor  verschillende soorten problematiek  zoals angst, dwang, trauma, slaapproblemen  en  stemmingsklachten. De praktijk biedt zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ behandelingen.

De werkwijze van Renee is rustig, doortastend en respectvol.

Aanmelding
Het werkt het prettigste om eerst contact  te zoeken via de mail of telefoon.  Dan kunt u informatie geven over u klachten en kan ingeschat worden of uw behandelvraag en problematiek aansluit bij de kennis en ervaring van Renee Brons . 

Indien u voor vergoeding door de verzekering in aanmerking wilt komen, heeft u een recente verwijsbrief nodig van uw huisarts, medisch specialist of ARBO arts.  In de verwijsbrief moet staan of u voor een SGGZ of BGZZ behandeling wordt verwezen.

U kunt zich  aanmelden via het contactformulier van de website,  telefonisch of per brief. 

Intake en behandeling
Na aanmelding krijgt u  1 of 2 intake gesprekken gericht op uw klachten en levensloop. Daarnaast vult u enkele psychologische vragenlijsten in.  Op basis van deze informatie  wordt een diagnose gesteld en  behandelplan gemaakt. Ook vult de psycholoog een vragenlijst in ( HONOS+), waaruit een zorgvraagtype volgt. De intake wordt afgerond met een adviesgesprek waarin Renee de diagnose en het behandelvoorstel met u bespreekt.

Als u akkoord gaat met het voorstel start de behandeling.  Gedurende de therapie  zal er eens per 3 maanden een evaluatie zijn van de voortgang . Hierbij wordt ook een vragenlijst gebruikt, een zogeheten ROM-meting.

De behandeling wordt in overleg met u afgerond als uw klachten afgenomen of gestabiliseerd zijn.

Als cliënt heeft u in deze praktijk van begin tot eind met dezelfde psycholoog te maken. Er werken geen andere medewerkers binnen de praktijk. Tijdens langdurige afwezigheid wordt gezorgd voor een waarnemer.

HONOS+ en Zorgvraagtypering
De Health of the Nation Outcome Scales (HoNoS) is een klinisch observatie-instrument dat ingevuld wordt door Renee in de diagnostische fase.  Uit het invullen van de HoNoS+ volgt een zorgvraagtype. Hiermee wordt de zorgbehoefte van de cliënt transparant gemaakt en kan er gepaste zorgzwaarte in gezet worden. 
 
Wanneer er reden is om hiervan af te wijken dan zal alsnog het zorgvraagtype worden aangepast naar inzicht van de psycholoog. Hoe hoger het zorgvraagtype, hoe meer zorg er in gezet wordt en vice versa. Het is een middel om de zorgvraag te evalueren en waar nodig de zorg op- of af te schalen. Na een aantal maanden tot een jaar kan de psycholoog ervoor  kiezen om de HoNos+ opnieuw voor u in te vullen. Het zorgvraagtype is een van de uitgangspunten bij het maken van afspraken over verzekerde zorg tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De psycholoog is verplicht het zorgvraagtype op de factuur te vermelden. Zie hier de infographic over de Zorgvraagtypering.
 
In de vrijgevestigde praktijk worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. Over het algemeen geldt dat de zorgvraagtypen 1 tot en met 4  in de generalistische basis-ggz  worden behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz.
 
Doorverwijzen
Soms is de psychische problematiek zodanig dat er meer nodig is dan behandeling vanuit de praktijk van Renee Brons.  Zij bespreekt dat met u en zorgt, als u daarvoor toestemming geeft, voor een passende verwijzing naar een andere hulpverlener, arts of instantie.
 
De psychologie praktijk van Renee Brons biedt geen acute psychiatrische zorg. Bij crisissituaties wordt geadviseerd contact op te nemen met de huisarts of de huisartsenpost.