Kosten & Vergoedingen

Psychotherapie zit in het basispakket van de ziektekostenverzekering en wordt dus door uw verzekering vergoed. Voorwaarde voor vergoeding is dat u een verwijsbrief voor basis GGZ danwel specialistische GGZ heeft van uw huisarts, medisch specialist of ARBO-arts, een kopie van een geldig identiteitsbewijs en een verzekeringspasje.
 
Renee Brons heeft gebudgetteerde contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars, zoals VGZ (w.o. IZZ, IZA, Promovendum, Univé) , Zilveren Kruis Achmea (w.o. Interpolis, Groene Land, Aevitae), Menzis , CZ (w.o. DeltaLloyd, Ohra) , DSW, de Friesland en Multizorg. Dat betekent dat uw behandeling rechtstreeks bij uw verzekeraar gedeclareerd wordt. Vooraf moet Renee met u overleggen of er nog voldoende budget is bij uw verzekering. Zo ja, dan wordt Uw behandeling meestal volledig vergoed, behalve een verplicht eigen risico van 385 euro per jaar.
 

Op 1 januari 2022 is het nieuwe zorgprestatiemodel  ingevoerd.

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?
Het nieuwe model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties. Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg. De tarieven sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.

Voor behandelaren betekent het nieuwe model minder administratie. Zij hoeven geen minuten meer te registreren en de regels en controles zijn eenvoudiger.

En zowel voor patiënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag.  Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden.

Wat verandert er op de rekening?
U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen.

Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?
In de vrijgevestigde setting van Renee Brons zijn drie verschillende zorgprestaties mogelijk:

  • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt ( intake);
  • consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
  • intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;

Een consult is een zorgprestatie. Dit kan zijn een face-to-face contact, maar ook telefonisch, ‘screen-to-screen’ of ‘bit-to-bit’, zolang het over de inhoud van uw behandeling gaat.

De prestaties worden ingedeeld in tijdsduur. Hierbij geldt de regel ‘planning = realisatie’. Dat betekent dat als er 60 minuten voor u gepland staan, deze gedeclareerd worden. Dus ook als u 5 minuten eerder klaar bent, of 5 minuten later. Wordt er meer dan 15 minuten afgeweken van de geplande duur? Dan wordt het tarief daarmee verlaagd c.q. verhoogd.

Zijn er op 1 dag meerdere contactmomenten? Bijvoorbeeld 1 face-to-face sessie en daarna meerdere chats of e-mails over de behandeling? Dan worden deze verschillende contactmomenten in duur bij elkaar opgeteld en gefactureerd als 1 prestatie.

Renee hanteert de landelijk vastgestelde tarieven door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) voor klinisch psychologen binnen de vrijgevestigde GGZ.

Hoe weet ik of ik eigen risico moet betalen?
Of u naar aanleiding van uw behandeling in de ggz ook eigen risico moet betalen, hangt van verschillende dingen af:

  • Andere zorgkosten gehad in hetzelfde jaar?
    Heeft u in hetzelfde jaar ergens anders zorgkosten gehad die onderdeel waren van de basisverzekering? Bijvoorbeeld medicijnen of een behandeling in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat u toen uw eigen risico al heeft betaald. Of een deel daarvan.
  • Heeft u een hoger vrijwillig eigen risico?
    Heeft u bij het afsluiten van uw verzekering gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan is het  eigen risico bedrag bij u hoger. Het wettelijk eigen risico van dit jaar bedraagt 385 euro. Het  maximum eigen risico is 885 euro (500 euro bovenop het verplichte eigen risico). Als u koos voor  een hoger eigen risico bedrag, betaalt u een groter deel van uw zorgkosten zelf.

Afzeggen van afspraken
Afzeggen van afspraken minimaal 24 uur van tevoren. Anders wordt 60,00 euro in rekening gebracht i.v.m. de gereserveerde tijd.